Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 mruse nr 54 "Huvikooli vastuvtmise, huvikoolist vljaarvamise ja huvikooli lpetamise tingimused ja kord" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 02.04.2014 mrus number 26 [RT IV, 10.04.2014, 19]
Justumine:13.04.2014
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2014 - ... [RT IV, 10.04.2014, 19]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MRUS

Tallinn 2. aprill 2014 nr 26

Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 mruse nr 54 „Huvikooli vastuvtmise, huvikoolist vljaarvamise ja huvikooli lpetamise tingimused ja kord“ muutmine

Mrus kehtestatakse huvikooli seaduse 13 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 30 lg 1 p 4 alusel ning koosklas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 mruse nr 37 -ga 1.

1. Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 mruses nr 54 „Huvikooli vastuvtmise, huvikoolist vljaarvamise ja huvikooli lpetamise tingimused ja kord“ tehakse jrgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(2) Vabade kohtade olemasolul vetakse ppureid vljastpoolt Tallinna haldusterritooriumi isiku elukohajrgse valla- vi linnavalitsuse ja Tallinna Haridusameti (edaspidi amet) vahel slmitud lepingu alusel, spordihuvikooli puhul Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga (edaspidi amet) slmitud lepingu alusel.“;

2) paragrahvi 3 lige 3 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(3) Likes 1 nimetatud avalduse ja likes 2 nimetatud lepingu vormi kinnitab ameti juhataja. Vormid on kttesaadavad huvikoolides ja Tallinna veebilehel ameti alamlehel.“;

3) paragrahvi 3 lige 6 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(6) Huvikooli vastuvetud ppurite andmed kantakse kolme tpeva jooksul Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse, vlja arvatud spordihuvikooli vastuvetud ppurid.“;

4) paragrahvi 5 like 5 esimene lause muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(5) ppuri huvikoolist vljaarvamine vormistatakse direktori kskkirjaga ning ppuri andmed, mis on kantud Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse, kustutatakse kolme tpeva jooksul.“.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretr